Mersin Üniversitesi İşçi Alım İlanı Yayımladı

Son Başvuru Tarihi 7 Mart

02 Mart 2021 Salı, 12:48
Mersin Üniversitesi İşçi Alım İlanı Yayımladı
-

Mersin Üniversitesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alım ilanı yayımladı.
İlanın detayları şu şekilde;
Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı iş Kanununa göre çalıştırılmak üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli işçi" alımı yapılacaktır.
GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak
2) 18-35 yaş aralığında olmak( Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri)
3) iŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen mezuniyetlerde olmak.
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan yada ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,
5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
8) Adaylar, başvurunun son günü itibari ile duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
9) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak).
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
11) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak.
12) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
13) Açılan pozisyonlara başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.
14) Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, ilan/sınav/göreve başlama süreçlerinin her aşamasında işe kabulleri Üniversite idaresince sonlandırılacaktır.
15) Her aday, iŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. ilana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
16) istihdam edilecek işe ilişkin başvuru listeleri, tüm şartları taşıyan adaylar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucunda alınacak işçi sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve yedek aday belirlenir. iŞKUR tarafından Rektörlüğümüze yönlendirilen adaylar Üniversite Personel Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak "Evrak İnceleme Komisyonu" tarafından evrak üzerinde müracaata uygunlukları değerlendirilerek mülakat sınavına girmeye hak kazananlar Mersin Üniversitesi internet adresinden duyurulacaktır.
17) Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün duyurular https://mersin.edu.tr internet adresinden ulaşılacak olan web sayfamız üzerinden yapılacaktır. İşçi aday listelerinde yer alıp mülakata hak kazanan adaylara ayrıca bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan işçi adaylarının listesi Üniversitemiz web sayfasında "Duyurular" başlığı altında yayımlanacak ve yayımlandığı gün hariç, takip eden 5 (Beş) günlük süre dolduğunda şahsen tebliğ edilmiş sayılacaktır.
18) Bütün açık iş pozisyonları için mülakata girmeye hak kazananlar "Mülakat-Değerlendirme Komisyonu" tarafından sözlü olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak olup, başarılı bulunan adaylar için 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek esasına göre oluşturulacak asil ve yedek listeleri 20. Maddede yer verilen usule göre duyurulacaktır.
19) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
20) İşe başlatılmaya hak kazananlardan; işe başlatma ve hizmet akdi imzalamak üzere davet edilip, davet tebliğini aldığı tarihten itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde davete icabet etmeyenler ile gelip fiilen işe başlamayanların yerine, o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı usul ile davet edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesinden yayımlanacak olup şartları sağlayan adaylar başvurularını Mersin İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
BAŞVURU TARİHLERİ: 03.03.2021/07.03.2021
KURA TARİHİ / SAATİ: 12.03.2021 (Saat: 10.30)
KURA YERİ: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonu Yenişehir/MERSİN
KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ:
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asil ve yine aynı sayıda yedek liste oluşturulacaktır. Söz konusu liste, Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar mülakata alınacaktır. Mülakat sınavı yeri ve tarihleri Üniversitemiz internet sitesi (https://mersin.edu.tr) "Duyurular" kısmından ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
HAZIRLIK VE MÜLAKAT İŞLEMLERİ:
"İŞKUR-liste" de yer alan ve mülakat sınavına çağrılmaya hak kazanan adayların evrak komisyonunca incelenmek üzere hangi belgeleri teslim edecekleri, belge teslim yeri - zamanı, mülakat tarihi, yeri-saati ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz internet sitesi (https://mersin.edu.tr/) "Duyurular" kısmından ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakı "Evrakı İnceleme Komisyonu" na teslim edeceklerdir. Belirlenen şartları taşıdığı tespit edilerek mülakata alınacak olanların listeleri, mülakat yeri, tarihi ve saatini de içerir biçimde Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir.
Mülakatta bütün yönleriyle işe uygunluk açısından değerlendirme yapılacak olup, sürekli işçi statüsünde Üniversitemize en faydalı olacak adayın belirlenmesine gayret edilerek, açık iş sayısı kadar "Asil İşçi Aday Listesi" ve aynı sayıda "Yedek İşçi Aday Listesi" oluşturulacak ve ilan edilecektir.
MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ:
Adaylar, mülakat sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 (İki) iş günü içinde Mülakat Komisyonunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde Mülakat Komisyonunca karara bağlanır. Dilekçe verme usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ:
İşe başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına süresi içerisinde şahsen getirebilecekleri gibi, posta, kargo veya kurye ile de gönderebilirler. Posta, kargo veya kurye ile gönderilen belgelerin eksikliklerinin tamamlanması idarenin sorumluluğunda değildir. Herhangi bir eksiklik veya hukuki engel söz konusu değilse, işe başlamaları kendilerine yazılı olarak tebliğ edilecektir.
Kendi isteği ile işe başlamayanların, sonradan başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, o işin yedek veya yedek adayları arasından sırası ile işe başlamak üzere çağrılacaktır.
DİĞER HUSUSLAR:
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge sunanlar ile beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlayışları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Mersin Büyükşehir’in Kıyafet Evleri’nde Yine Bayram Sevinci Yaşanıyor
Mersin Büyükşehir’in Tüm Birimleri Kurban Bayramı’na Hazır, Ekipler Bayram Öncesi Tüm Hazırlıklarını Yaptı
Büyükşehir Ve Meski Yetkilileri Çamlıyayla’da Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Üzerine Uydu Takip Cihazı Takılan ‘Kızkalesi’ Ve ‘Mersin Üniversitesi’ Denize Bırakıldı, ‘Deniz Kaplumbağalarının Uydu İle İzlenmesi Projesi’ Hayata Geçirildi
Mersin Büyükşehir’in ‘Afet Ve İmar Çalıştayı’ Kent Paydaşlarının Katılımıyla Gerçekleşti
Mersin Büyükşehir’in Gönülden Sesler Korosu’ndan ‘Mersin’de Yaz Nağmeleri’ Konseri
Başkan Vahap Seçer’den Kurban Bayramı Kutlama Mesajı
Başkan Seçer, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Düzenlenen Programa Katıldı
Mersin Büyükşehir’in Çocuk Gelişim Merkezlerinde Karne Heyecanı
Mersin Büyükşehir Zabıtası Kent Huzuru İçin Çalışmalarını Titizlikle Sürdürüyor

Mersin Haber ,Mersin