İnternet Kullanan Yaşlı Bireylerin Oranı 5 Kat Arttı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından, İstatistiklerle Yaşlılar, 2020 bülteni değerlendirildi.

18 Mart 2021 Perşembe, 12:30
İnternet Kullanan Yaşlı Bireylerin Oranı 5 Kat Arttı
-

Yaşlı nüfus son beş yılda %22,5 arttı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından, İstatistiklerle Yaşlılar, 2020 bülteni değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda %22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi olduğu bildirildi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında %8,2 iken, 2020 yılında %9,5'e yükseldiği, yaşlı nüfusun 2020 yılında %44,2'sini erkek nüfusun, %55,8'ini kadın nüfusun oluşturduğu belirtildi.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfusun %63,8'inin 65-74 yaş grubunda yer aldığı görüldü

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2015 yılında yaşlı nüfusun %61,3'ünün 65-74 yaş grubunda, %30,7'sinin 75-84 yaş grubunda ve %8,0'ının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2020 yılında %63,8'inin 65-74 yaş grubunda, %27,9'unun 75-84 yaş grubunda ve %8,4'ünün 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı bildirildi.

Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdiği belirtildi.

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısının şekil değiştirdiği bildirildi. Çocuk ve gençlerin nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranının artış gösterdiği belirtildi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfusun sayısal olarak oldukça fazla olduğu bildirildi.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2015 yılında 31,0 iken 2020 yılında 32,7 olduğu, ortanca yaşın 2020 yılında erkeklerde 2,1, kadınlarda 33,4 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34,1, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.


Yaşlı bağımlılık oranı 2020 yılında %14,1 oldu

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranının, 2015 yılında %12,2 iken bu oranın 2020 yılında %14,1'e yükseldiği ifade edildi.
Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2025 yılında %16,4, 2030 yılında %19,6, 2040 yılında %25,3, 2060 yılında %37,5 ve 2080 yılında %43,6 olacağı öngörüldü.


Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı

Nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi, yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,5'iniyaşlı nüfusun oluşturduğu bildirildi. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %33,5 ile Monako, %28,5 ile Japonya ve %22,9 ile Almanya olduğu; Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldığı belirtildi.


Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilin, 2020 yılında %19,8 ile Sinop olduğu, bu ili %18,6 ile Kastamonu, %17,1 ile Artvin’in izlediği belirtildi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu illerin ise %3,4 ile Şırnak'ın olduğu, bu illeri %3,6 ile Hakkari, %4,0 ile Şanlıurfa'nın izlediği bildirildi.

Yaşlı nüfus oranının 2020 yılında Adana'da %8,8 ile 60. sırada, Mersin'in ise %9,7 ile 51.sırada yer aldığı belirtildi.


Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 780 yaşlı olduğu görüldü

Yaşlı nüfusun %0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısının, 2020 yılında 5 bin 780 olduğu bildirildi. Türkiye'de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 800 kişi ile İstanbul, 267 kişi ile Ankara ve 262 kişi ile İzmir iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Bartın ve 7 kişi ile Ardahan’ın olduğu ifade edildi.


Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı %14,2 oldu

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranının, 2015 yılında Türkiye geneli için %21,9 iken 2019 yılında %21,3 olduğu; bu oranın, yaşlı nüfus için 2015 yılında %18,3 iken 2019 yılında %14,2 olduğu ifade edildi. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yoksul yaşlı erkek nüfus oranının 2015 yılında %17,8 iken 2019 yılında %12,1 olduğu; yoksul yaşlı kadın nüfus oranının ise 2015 yılında %18,6 iken 2019 yılında %15,9 olduğu belirtildi.


Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %12,0 oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, işgücüne katılma oranının 2015 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için %51,3 iken 2019 yılında %53,0'a yükseldiği; bu oranın yaşlı nüfus için 2015 yılında %11,9 iken 2019 yılında %12,0 olduğu ifade edildi.. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkek nüfusta 2019 yılında %20,1 iken yaşlı kadın nüfusta %5,6 olduğu; yaşlı nüfustaki işsizlik oranının ise2015 yılında %2,5 iken 2019 yılında %3,1 olduğu belirtildi.

İşgücü istatistiklerine göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2019 yılında yaşlı nüfusun %64,7'sinin tarım, %28,1'inin hizmetler, %5,3'ünün sanayi, %1,9'unun ise inşaat sektöründe yer aldığı bildirildi.

Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2019 yılında ölen yaşlıların %41,5'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %15,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ile solunum sistemi hastalıkları, üçüncü sırada ise %5,3 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarının takip ettiği belirtildi. Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldüğü ve iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı olduğu ifade edldi. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı %20,0 iken yaşlı kadınların oranı %10,7 olduğu bildirildi.

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı arttı

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısının, 2015 yılında 12 bin 59 iken 2019 yılında 13 bin 498'e yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2015 yılında %4,3 iken bu oran 2019 yılında da değişmediği ifade edildi.
Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde azalış, kadınlarda artış olduğu görüldüğü; Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranının 2015 yılında erkeklerde %3,4, kadınlarda %5,2 iken bu oranlar 2019 yılında erkeklerde %3,2'ye düşerken, kadınlarda %5,4'e yükseldiği bildirildi.


Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı %57,7 oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranının 2 2020 yılında %48,2 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için %57,7 olduğu belirtildi. Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2020 yılında erkeklerin 2020 yılında erkeklerin %56,1'i, kadınların ise %59,0'ının mutlu olduğu bildirildi. Yaşlı bireylerin 2015 yılında en önemli mutluluk kaynağı %66,8 ile aileleri, %16,5 ile çocukları, %7,3 ile torunları, %4,7 ile eşleri, iken 2020 yılında %66,9 ile aileleri, %16,9 ile çocukları, %6,8 ile torunları ve %5,4 ile eşleri olduğu ifade edildi.


İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 5 kat arttı

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2015 yılında %5,6 iken bu oran 2020 yılında %27,1'e yükseldiği belirtildi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı, internet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2020 yılında %34,9 iken yaşlı kadınların oranı %20,4 olduğu bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
SON DAKİKA
Mersin Hava Durumu! Mersin ve Yakın Merkezlerde 6 Gün Hava Nasıl Olacak? Hava Durumu Tahminleri
Moxo Testi Uygulaması Ailelerden Olumlu Dönüşler Alıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Üretici Kadınlara Verdiği Destek İle Onların Hayatlarına Dokunmaya Devam Ediyor
Tarsus’a Bağlı Keşli-sanlıca Yolu Uzun Yıllar Sonra Asfaltlandı
Başkanı Gültak, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" Dolayısıyla, Özel Akdeniz Nadire İlkin Engelli Bakım Merkezi’ni Ziyaret Etti
Organize Suç Örgütlerine Yönelik 20 İlde "Müsilaj-2 Operasyonu" Başlatıldı
Başkan Seçer, ‘18. Cadde Alt Geçit Projesi’ni Yerinde İnceledi
Mersin Büyükşehir Kreşlerinde Eğitim Gören Minikler, Onay Akbaş’ın Kişisel Resim Sergisi’ni Gezdi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Destek Verdiği En Önemli Hizmetlerinden Biri Olan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nin Sayısını Her Geçen Gün Artırmaya Devam Ediyor
Mersin Merkezli 3 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenledi

Mersin Haber ,Mersin